Søk på Ikke-studieplanfinansierte midler (ISFM) for 2015

Nå er fristen for å søke på «Ikke-studieplanfinansierte midler» for 2015 satt. Om du eller din organisasjon ønsker å søke om økonomisk støtte for året 2015, følg instruksjonene under og send søknad innen kl. 23:59, 10. oktober 2014.

«Ikke-studieplanfinansierte midler», ISFM, er midler satt av til studentorganisasjonene på fakultetet. Tildelingen foretas av MOSU (Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg), som representerer alle de ulike studieretningene.

Aktuelle søkere er f.eks. studentidrettslag, kor, og andre foreninger/lag/organisasjoner som er tilknyttet et av studieprogrammene ved MOF. Alle med «arbeid» rettet mot studentene på MOF har i utgangspunktet mulighet til å søke.

Vi vil prioritere å støtte det som gangner et større antall studenter, men samtidig se på langtidseffekt (f.eks. utstyr som kan brukes i flere år), fordeling mellom studieprogram, tildligere og andre tildelinger med mer. Fagutvalgene for de ulike studieprogrammene vil ha en veiledende rolle.

Alle relevante søknader sendt inn på rett måte vil bli vurdert, så det er bare å forsøke!

For å få vurdert søknaden, må _alle_ kriterier under oppfylles:
1. Innsender må være representant for forening/lag/organisasjon e.l. tilnyttet Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen
2. Søknad må sendes til mosu@uib.no før 11. oktober 2014 (dvs., innen kl. 23:59 den 10. oktober 2014)
3. Søknadsskjemaet må være _fullstendig_ utfylt slik det står beskrevet. For å gjøre dette, må Word 2010 (eller nyere) for Windows benyttes* (Søknadsskjema_ISFM_2015)
4. Filnavn på alle dokumenter som sendes inn må inneholde organisasjonens navn, og være merket på en fornuftig måte (i.e., «MOSU_søknadsskjema.docx», «MOSU_budjsett.docx», «MOSU_regnskap.docx», «MOSU_annen_relevant_informasjon.docx»
5. Dokument må sendes i format «.docx» eller «PDF»

Manglende evne til å følge dette vil vektlegges i søknadsprosessen!

Som beskrevet i søknadsskjemaet, må søkere som tidligere har mottatt midler via ISFM legge ved dokumentasjon på hvordan disse midlene har blitt benyttet. Om organisasjonen har gjenværende midler, må det sannsynliggjøres at disse brukes opp innen 1. desember 2014 (fristen for å søke refusjon).

Det er ingen begrensninger på hva eller hvor mye en kan søke, men vær nøye med å beskrive hvorfor dere søker om midler, og hvordan dere kom frem til beløpet. Jo bedre søknaden dokumenteres, jo lettere er det for oss å foreta en gunstig beslutning.
Vær obs på at tildelte midler ikke overføres bankkonto, men via refusjoner i etterkant av utlegg (dvs., refusjonsskjema med dokumentasjon på utgift leveres øknonomiavdelingen til MOF). Næremere info om dette vil gis når fordelingen er klar.

Vi håper å motta mange søknader! Bekreftelse på mottatt søknad vil sendes ut.
Den ferdige fordelingen vil bli kjent rundt februar 2015.

Spørsmål kan sendes til «jri074@student.uib.no»

Vennlig hilsen
John Georg Riisdal, økonomiansvarlig MOSU

*dette er for å gjøre prosessen så enkel for oss som mulig. Vi beklager at dette begrenser hvilke datamaskiner o.l. som kan benyttes, men regner ikke med det vil medføre større problemer siden alle (Windows)datamaskinene på BBB kan benyttes. Unntak kan gjøres om det avtales eksplisitt på forhånd.